Składniki wynagrodzenia

Wykonywanie działalności zarobkowej jest bardzo istotne dla każdej osoby, dla której pieniądze pozyskane w ten sposób stanowią podstawowe źródło utrzymania. Obecnie niemal co drugi Polak to osoba pracująca. Wiąże się to z licznymi konsekwencjami natury praktycznej. Przede wszystkim to właśnie osoby w wieku produkcyjnym odpowiedzialne są za odprowadzanie większości danin publicznoprawnych do budżetu państwa. Ponadto dzięki ich składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dzisiejsi emeryci mogą stale otrzymywać należne im świadczenia. Jest to kwestia kluczowa, ponieważ w innym przypadku mogłoby dojść do anarchii.

Za chodzenie do pracy z reguły należy się wynagrodzenie. Obecnie prawo zabrania pracy niewolniczej, a państwo surowo tej reguły strzeże. Tym samym w przypadku, gdy pracodawca nie wypłaci na czas należnych wynagrodzeń, pracownik będzie mógł skutecznie dochodzić ich przed sądem. Ponadto nielojalny kierownik zakładu będzie musiał liczyć się z sankcjami karnymi, które są stosunkowo wysokie. Dlatego można powiedzieć, że istnieją ustawowe gwarancje, które zapewniają bezpieczeństwo obrotu. Tym samym można wykonywać obowiązki zawodowe bez obaw, że pracodawca nam nie zapłaci.

Każda wypłata składa się z określonych części. Tworzą one jednolitą całość, która trafia na konto bankowe zainteresowanego najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Należy jednak wskazać, że niektóre grupy zawodowe otrzymują wynagrodzenie w innym dniu. Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych w placówkach oświatowych. Ponadto ludzie, którzy wykonują pracę w zakładach produkcyjnych, najczęściej otrzymują tygodniówki. Są one przeznaczane na bieżące potrzeby. Warto wskazać, że pracownicy uprzywilejowanych działów gospodarki mogą także liczyć na inne korzyści, takie jak trzynasta pensja czy dodatek za wysługę lat.

Wszystkie składniki wynagrodzenia co do zasady podlegają opodatkowaniu. Stawka jest jednolita dla każdego z nich, co sprawia, że działy kadrowe nie mają większych problemów z skrupulatnym wyliczeniem należności na rzecz budżetu państwa. Warto także wskazać, że pracownicy zobligowani są do pokrywania składek na Fundusz Pracy. Są one częściowo dotowane przez pracodawców. Sytuacja ta sprawia, że obie strony stosunku pracy są po połowie obciążone podatkami oraz składkami na ubezpieczenia społeczne. Jedyny wyjątek w tej zasadzie stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są w całości finansowane przez pracownika – z uwagi na to, że dostarczają mu wymiernych i bezpośrednich korzyści.

Podstawowym elementem każdego wynagrodzenia jest płaca zasadnicza. Musi być ona zawsze określona w treści wiążącej strony umowy o pracę. W żadnym wypadku nie należy mylić tego składnika z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Praktyka jednoznacznie wskazuje, że musi być ono zapewnione na etapie całościowym danej pensji. Oznacza to, że dopuszczalne są sytuacje, w których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż płaca minimalna. W takiej sytuacji muszą jednak istnieć pewne dodatki do pensji, które wyrównają ją do określonego prawem poziomu. W innej sytuacji zakład pracy naraża się na odpowiedzialność cywilnoprawną. Ponadto sam pracownik będzie mógł wystąpić ze stosownym powództwem wyrównawczym.

Bardzo często pracownicy wykonują obowiązki zawodowe w godzinach nadliczbowych. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odpowiedniego dodatku do pensji. Z reguły krajowe ustawodawstwa wskazują, jaki jest maksymalny wymiar godzin nadliczbowych. Celem takiego przepisu jest zapewnienie, że pracownikom przysługuje prawo do dobowego odpoczynku w optymalnym wymiarze. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że nadgodziny muszą być lepiej płatne niż klasyczna stawka godzinowa. Przeważnie przysługuje dodatek w wysokości 130% podstawowej pensji. Jest to bardzo korzystna dla pracowników regulacja, ponieważ dzięki wykonywaniu pracy w soboty, niedziele czy święta mogą zyskać znaczną ilość pieniędzy. Należy także zaznaczyć, że na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych niezbędne jest uzyskanie zgody pracownika. W innej sytuacji nie może być nawet o nich mowy.

W przypadkach, gdy zakład pracy musi wstrzymać produkcję, niezbędne jest ustalenie pracownikom wynagrodzenia przestojowego. Przysługuje ono każdemu podwładnemu, który był gotowy w danym dniu świadczyć pracę. Jest niezwykle istotne, aby jego wymiar nie był niższy niż 80% podstawowej pensji. Nie jest ono wypłacane jedynie w kilku szczególnych okolicznościach. Otóż w sytuacji, gdy przestój został wywołany przez pracownika, nie należy mu się wynagrodzenie przestojowe. Wynika to z faktu, iż w przeszłości dochodziło w tym zakresie do nadużyć – pracownicy sami psuli maszyny, aby nie trzeba było pracować. Państwo jednak ukróciło ten proceder wprowadzając omawiany przepis. Ponadto w przypadku, gdy przestój nastąpił wskutek siły wyższej, za którą pracodawca odpowiedzialności nie ponosi, możliwe jest wypłacenie zaniżonego wynagrodzenia przestojowego z tego tytułu.

Przepisy kodeksu pracy regulują również kwestię dodatku za wysługę lat. Przysługuje on każdemu pracownikowi, który wykonuje obowiązki w danym zakładzie przez co najmniej pięć lat. Z każdym rokiem należność pracodawcy znacząco rośnie, co sprawia, że doświadczeni pracownicy uzyskują pokaźną sumę pieniędzy. Niestety, wysokość dodatku za wysługę lat nie rośnie w nieskończoność. W sytuacji, gdy osiągnie ono wymiar 20% pensji zasadniczej, możliwe jest zaprzestanie sukcesywnego zwiększania jego wymiaru. Trzeba przyznać, że taka regulacja znacząco chroni interesy pracodawcy, który może zatrudniać profesjonalnie przeszkolonych pracownikom bez obaw, że będzie trzeba im wypłacać astronomiczne pensje. W niektórych zakładach uregulowane zostało także prawo pracowników do dodatku z tytułu wykonywania pracy w w warunkach szkodliwych. Każda osoba, która ma styczność z niebezpiecznymi czynnikami, może z powodzeniem ubiegać się o stosowną rekompensatę. Ponadto wypłacanie przez pracodawcę tego dodatku stanowi podstawę do ustalenia prawa do wcześniejszej emerytury.

www.eduranking.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here